ANBI Vincentius Vereniging Tilburg

Informatie over de ANBI VincentiusVereniging Tilburg

Een ANBI moet een aantal gegevens publiceren op internet. Het ingevulde standaard formulier ANBI-plicht is hier te downloaden.
De Vincentius Vereniging Tilburg is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Nadere gegevens:
Naam van de instelling: Vincentiusvereniging Tilburg, afgekort: VVT
RSIN/fiscaal nummer: 804650123
KvK nummer: 40258788
Post en Mail: info@vincentiustilburg.nl

 De beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Sinds 1848 zijn de voorgangers van de Vincentiusvereniging in Tilburg (VVT) actief. De vereniging VVT is op 18 juli 1981 opgericht in Tilburg. De Stichting Vincentshop bestaat vanaf 2015. Daarvoor werden de activiteiten verricht vanuit de ANBI Vincentiusvereniging Tilburg.

 • 173 jaar geleden werd de Vincentiusvereniging in Tilburg opgericht en onveranderd wordt er nu nog steeds kleding ingezameld en verdeeld onder armlastigen.
 • Sinds 1952 wordt de inzameling en verkoop van kleding gerealiseerd vanuit de Vincentshop.
 • De Vincentiusvereniging Tilburg en de Stichting Vincentshop zijn al vele jaren achtereen actief op het terrein van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg.
 • Naast materiële en financiële steun aan mensen met financiële problemen vanuit de VVT, worden projecten ondersteund die voor en/of door Tilburgers zijn opgezet door de VVT en de Vincentshop Tilburg.
 • Verder zorgt de Vincentshop ervoor dat honderden gezinnen jaarlijks verblijd worden met een kerstpakket.
 • De conferentie Vincentius Trouwlaan (onderdeel van de VVT) verstrekt dezelfde hulp binnen het werkgebied van de Trouwlaan e.o. in Tilburg.
 • Om de bovengenoemde actuele doelen te kunnen verwezenlijken verkoopt de Stichting Vincentshop Tilburg tweedehands artikelen, vooral kleding, schoeisel, huisraad en heeft een beperkt assortiment boeken. Dit gebeurt vanuit de winkel in Tilburg. Steeds meer wordt gebruik ge maakt van marktplaats voor een beperkt assortiment waar ook vraag naar is.
 • De goederen zijn om-niet verkregen van goede gevers.
 • Leden/vrijwilligers Vincentshop Tilburg, leden/vrijwilligers Vincentius Vereniging Tilburg en vrijwilligers van de conferentie Vincentius Trouwlaan werken nauw met elkaar samen.
 • Het VVT bestuur heeft een het eerder vastgestelde meerjarig beleidsplan in de Algemene Ledenvergadering van 12 april 2016 opnieuw bevestigd.
 • Onze financiële verantwoording moet ook aan de eisen van de belastingdienst voldoen. De laatste jaarrekeningen zijn hieronder te downloaden.
 • De jaarrekening van de Vincentshop maakt geen onderdeel uit van de jaarrekening van de VVT. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Vincentshop Tilburg is een aparte jaarrekening van de Shop vastgesteld.
 • In de jaarrekening VVT is opgenomen:
  • een balans per 31 december
  • de staat van baten en lasten van het verslagjaar
  • een toelichting over de inkomsten en uitgaven in het verslagjaar
  • het jaarverslag.
 • De belastingdienst heeft voorgeschreven waaraan het beleidsplan moet voldoen. Het Beleidsplan Vincentius Vereniging Tilburg voldoet daaraan en dat geeft derhalve ook inzicht in de manier waarop de VVT als ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken, o.a. :
  o het werk dat de vereniging doet
  o de manier waarop de vereniging geld werft
  o het beheer van het vermogen van de vereniging
  o de besteding van het vermogen van de vereniging.

 

 • Over de functie van de bestuurders het volgende:
  • De bestuursleden van de VVT worden door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging benoemd en ontslagen.
  • De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van 4 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.
  • De actuele samenstelling van het bestuur van de VVT is in het jaarverslag opgenomen.
  • De Stichting kent geen directeur, manager of andere functionarissen, al dan niet in loondienst. Alle betrokkenen, inclusief bestuursleden, binnen de Stichting zijn onbetaalde vrijwilligers. Het beloningsbeleid binnen de stichting is als volgt samen te vatten:
   • De bestuursleden van de VVT worden door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging benoemd en ontslagen.
   • De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van 4 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.
   • De actuele samenstelling van het bestuur van de VVT is in het jaarverslag opgenomen.
   • De Stichting kent geen directeur, manager of andere functionarissen, al dan niet in loondienst. Alle betrokkenen, inclusief bestuursleden, binnen de Stichting zijn onbetaalde vrijwilligers
  • Het beloningsbeleid binnen de stichting is als volgt samen te vatten:
   • er is geen personeel in dienst de VVT,
   • alle betrokkenen in de VVT zijn vrijwilligers.
   • alle vrijwilligers van de VVT kunnen lid zijn van de VVT, maar ook niet leden van de VVT zetten zich in als vrijwilliger bij de VVT.
   • bestuursleden van de VVT zijn ook vrijwilliger.
   • vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Het beloningsbeleid is nihil.
    • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in het laatst afgesloten jaar is opgenomen in de jaarrekening.
    • Het jaarverslag en jaarrekening van de VVT wordt opgesteld door het bestuur en na advies van de kascommissie door de ALV van de VVT goedgekeurd en dus vastgesteld.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de VVT zijn hier te downloaden.

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u zich wenden tot penningmeester.vvt@xs4all.nl