Informatie over de ANBI Stichting Vincentshop Tilburg
Een ANBI moet een aantal gegevens publiceren op internet. Het ingevulde standaard formulier ANBI-plicht over 2021 is hieronder te downloaden. 

De Stichting Vincentshop Tilburg is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Nadere gegevens:

Naam van de instelling: Stichting Vincentshop Tilburg
RSIN/fiscaal nummer: 854.613.559
KvK nummer: 620.43.633
Postadres van de instelling: Veemarktstraat 37, 5038 CT Tilburg

De beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Sinds 1848 zijn de voorgangers van de Vincentiusvereniging in Tilburg, VVT, actief. In 2023 bestaat de Vincentius Vereniging en haar rechtsvoorgangers de zogenaamde conferenties in Tilburg 175 jaar. De vereniging VVT is op 18 juli 1981 opgericht in Tilburg.

De Stichting Vincentshop is vanaf 2015 actief. Daarvoor werden de activiteiten verricht vanuit de ANBI Vincentiusvereniging Tilburg.

 • Al sinds 1848 wordt er kleding ingezameld en verdeeld onder armlastigen.
 • Sinds 1952 wordt de inzameling en verkoop van kleding gerealiseerd vanuit de Vincentshop.
 • De Vincentiusvereniging   Tilburg en de Stichting Vincentshop zijn nu ook actief op het terrein van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg.
 • Naast materiële en financiële steun aan mensen met financiële problemen vanuit de VVT, worden projecten ondersteund die voor en/of door Tilburgers zijn opgezet door de VVT en de Vincentshop Tilburg.
 • Verder zorgt de Vincentshop ervoor dat honderden gezinnen jaarlijks verblijd worden met een kerstpakket.
 • De conferentie Vincentius Trouwlaan (onderdeel van de VVT) verstrekt dezelfde hulp binnen het werkgebied van de Trouwlaan e.o. in Tilburg.
 • Om de bovengenoemde actuele doelen te kunnen verwezenlijken verkoopt de Stichting Vincentshop Tilburg tweedehands artikelen, vooral kleding, schoeisel, en huisraad. Dit gebeurt vanuit de winkel in Tilburg en op de jaarlijkse braderie en boekenmarkt. De goederen zijn om-niet verkregen van goede gevers.
 • Leden/vrijwilligers Vincentshop Tilburg, leden/vrijwilligers Vincentius Vereniging Tilburg, vrijwilligers van de conferentie Vincentius Trouwlaan werken nauw met elkaar samen.
 • De Vincentshop besteedt overeenkomstig de statuten de netto-inkomsten jaarlijks voor een deel aan goede doelen binnen de armoedebestrijding als kerstpakketten en projecten in binnen of buitenland waar Tilburgers zijn mee verbonden. De overige netto-inkomsten worden voor 1 juli na het einde boekjaar aan de ANBI Vincentius Vereniging Tilburg geschonken. De VVT gebruikt dat weer in haar werk in de armoedebestrijding.
 • Onze financiële verantwoording voldoet aan de eisen van de belastingdienst.
 • De jaarrekening van de Vincentshop valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Vincentshop Tilburg.
 • Het eerdere beleidsplan dat tot begin 2022 gold is geactualiseerd in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging en geld voor de jaren vanaf 2022 en is hier te downloaden. Het vigerende plan geeft inzicht in de manier waarop de VVT én de stichting Vincentshop Tilburg als ANBI het werk uitvoeren om de doelstellingen te bereiken. Het geeft inzicht in o.a.:
   • het werk dat wij doen
   • de manier waarop wij geld/donaties werven
   • het beheer van het vermogen van de instelling
   • de besteding van het vermogen van de instelling

Over de functie van de bestuurders het volgende:

 • De bestuursleden van de stichting worden door het bestuur van de Vincentiusvereniging Tilburg benoemd en ontslagen.
 • De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van 4 jaar en zijn éénmaal terstond herbenoembaar.
 • De samenstelling van het bestuur van de Vincentshop Tilburg is in het jaarverslag opgenomen.
 • De Stichting kent geen directeur, manager of andere functionarissen, al dan niet in loondienst. Het beloningsbeleid binnen de stichting is als volgt samen te vatten:
 • er is dus geen personeel in dienst de stichting,
 • alle betrokkenen in de stichting zijn vrijwilligers,
 • alle vrijwilligers van de Stichting zijn in principe ook lid van de VVT, maar ook niet leden van de VVT zetten zich in als vrijwilliger bij de Stichting.
 • bestuursleden van de Stichting zijn ook vrijwilliger.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in het verslagjaar is opgenomen in de jaarrekening van het verslagjaar. Het verslag van de Stichting wordt op- en vastgesteld door het bestuur van de stichting.
De jaarverslagen en de jaarrekening/balans van de Stichting Vincentshop  over 2020  en 2021 zijn hieronder te downloaden. 
Voor nadere informatie over de stichting en het bovenstaande kunt u zich wenden tot penningmeester.vincentshop@xs4all.nl