ANBI Vincentshop

Informatie over de ANBI Stichting Vincentshop Tilburg
Een ANBI moet een aantal gegevens publiceren op internet. Het onderstaande dient daartoe.

De Stichting Vincentshop Tilburg is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Nadere gegevens:

Naam van de instelling: Stichting Vincentshop Tilburg
RSIN/fiscaal nummer: 854.613.559
KvK nummer: 620.43.633
Postadres van de instelling: Veemarktstraat 36, 5038 CT Tilburg

De beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Sinds 1848 zijn de voorgangers van de Vincentiusvereniging in Tilburg, VVT, actief.

De vereniging VVT is op 18 juli 1981 opgericht in Tilburg.

De Stichting Vincentshop is vanaf 2015 actief. Daarvoor werden de activiteiten verricht vanuit de ANBI Vincentiusvereniging   Tilburg.

 • Al 172 jaar wordt er kleding ingezameld en verdeeld onder armlastigen.
 • Sinds 1952 wordt de inzameling en verkoop van kleding gerealiseerd vanuit de Vincentshop.
 • De Vincentiusvereniging   Tilburg en de Stichting Vincentshop zijn nu ook actief op het terrein van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg.
 • Naast materiële en financiële steun aan mensen met financiële problemen vanuit de VVT, worden projecten ondersteund die voor en/of door Tilburgers zijn opgezet door de VVT en de Vincentshop Tilburg.
 • Verder zorgt de Vincentshop ervoor dat tussen 400 en 500 gezinnen jaarlijks verblijd worden met een kerstpakket.
 • De conferentie Vincentius Trouwlaan (onderdeel van de VVT) verstrekt dezelfde hulp binnen het werkgebied van de Trouwlaan e.o. in Tilburg.
 • Om de bovengenoemde actuele doelen te kunnen verwezenlijken verkoopt de Stichting Vincentshop Tilburg tweedehands artikelen, vooral kleding, schoeisel, en huisraad. Dit gebeurt vanuit de winkel in Tilburg en op de jaarlijkse braderie en boekenmarkt. De goederen zijn om-niet verkregen van goede gevers.
 • Leden/vrijwilligers Vincentshop Tilburg, leden/vrijwilligers Vincentius Vereniging Tilburg, vrijwilligers van de conferentie Vincentius Trouwlaan en de vrijwilligers van de Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg SORT werken nauw met elkaar samen.
 • De Vincentshop besteedt overeenkomstig de statuten de netto-inkomsten jaarlijks voor ca. 30% aan goede doelen binnen de armoedebestrijding als kerstpakketten en projecten in binnen of buitenland waar Tilburgers zijn mee verbonden. De overige netto-inkomsten (dus 100%-ca. 30%=ca. 70%) worden voor 1 juli na het einde boekjaar aan de ANBI Vincentius Vereniging Tilburg geschonken. De VVT gebruikt dat weer in haar werk in de armoedebestrijding.
 • Onze financiële verantwoording voldoet aan de eisen van de belastingdienst.
 • De jaarrekening van de Vincentshop valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Vincentshop Tilburg.
 • De belastingdienst heeft voorgeschreven waaraan het beleidsplan moet voldoen. Dit actuele beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Vincentshop Tilburg als ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het geeft inzicht in o.a. :
   • het werk dat de instelling doet
   • de manier waarop de instelling geld werft
   • het beheer van het vermogen van de instelling
   • de besteding van het vermogen van de instelling

Over de functie van de bestuurders het volgende:

 • De bestuursleden van de stichting worden door het bestuur van de Vincentiusvereniging Tilburg benoemd en ontslagen.
 • De leden van het bestuur hebben een zittingstermijn van 4 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar.
 • De actuele samenstelling van het bestuur van de Vincentshop Tilburg is in het jaarverslag opgenomen.
 • De Stichting kent geen directeur, manager of andere functionarissen, al dan niet in loondienst. Alle betrokkenen binnen de Stichting zijn onbetaalde vrijwilliger. Het beloningsbeleid binnen de stichting is als volgt samen te vatten:
 • er is geen personeel in dienst de stichting,
 • alle betrokkenen in de stichting zijn vrijwilligers.
 • alle vrijwilligers van de Stichting kunnen lid van de VVT, maar ook niet leden van de VVT zetten zich in als vrijwilliger bij de Stichting.
 • bestuursleden van de Stichting zijn ook vrijwilliger.
 • vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Het beloningsbeleid is nihil.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in het verslagjaar is opgenomen in de jaarrekening van het verslagjaar.

Het verslag van de Stichting wordt op- en vastgesteld door het bestuur.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van de Stichting VincentShop is hier te downloaden.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de Stichting VincentShop is hier te downloaden.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de Stichting VincentShop is hier te downloaden.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de Stichting VincentShop is hier te downloaden.

 

Voor nadere informatie over het bovenstaande kunt u zich wenden tot penningmeester.vvt@xs4all.nl