ANBI Vincentshop

Informatie over de ANBI SORT, Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg
Als ANBI publiceren wij een aantal gegevens over onze stichting om transparant te zijn over onze organisatie. Ook de fiscus vraagt een publicatie van dit soort gegevens op een openbaar
toegankelijke internet pagina. De Stichting SORT is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Naam van de instelling: (SORT) Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg
RSIN/fiscaal nummer: 816295529
KvK nummer: 18052359
Opgericht: 14 mei 1998
Opgeheven/uitgeschreven KvK 31 december 2018
Bankrelatie ING: NL67 INGB 0007 1348 13
Contactadres na 1.1.2019: info@vincentiustilburg.nl
De SORT is indertijd opgericht door de Vincentius Vereniging Tilburg (zie verslag hieronder te downloaden).
Bestuur en vrijwilligers van SORT, VincentShop, VVT en de Conferentie Trouwlaan werkten nauw met elkaar samen.

Onze financiële verantwoording voldoet aan de eisen van de belastingdienst.
De jaarrekening van SORT valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van SORT.

In de jaarrekening SORT is opgenomen:
• een balans per 31 december
• de staat van baten en lasten
• een toelichting
• het jaarverslag
• en een toelichting op de opheffing / liquidatie en saldo bestemming per 31 december 2018.

Over de functie van de bestuurders het volgende:
• Enkele bestuursleden van de stichting worden door het bestuur van de VincentiusVereniging Tilburg benoemd en ontslagen.
• De samenstelling van het bestuur van SORT is in het jaarverslag opgenomen.
• De Stichting kent geen directeur, manager of andere functionarissen, al dan niet in loondienst. Alle betrokkenen binnen de Stichting zijn onbetaalde vrijwilligers
• Het beloningsbeleid binnen de stichting is als volgt samen te vatten:
▪ er is geen personeel in dienst de stichting,
▪ alle betrokkenen in de stichting zijn vrijwilligers.
▪ alle vrijwilligers van de Stichting kunnen lid van de VVT, maar ook niet leden van de VVT zetten zich in als vrijwilliger bij de Stichting.
▪ bestuursleden van de Stichting zijn ook vrijwilliger.
▪ vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Het beloningsbeleid is nihil.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van SORT is hier te downloaden.